Studia w Niemczech
Aby zostać studentem niemieckiej uczelni należy złożyć (na czas) odpowiednie dokumenty, postarać się o wizę studencką już w Polsce oraz zdać egzamin z języka niemieckiego. Następnie trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt oraz ubezpieczyć się na wypadek choroby (ubezpieczenie zdrowotne).

Dokumenty

 • formularz podaniowy (wniosek o zezwolenie)
 • świadectwa (świadectwo maturalne, zaświadczenia o ukończeniu danego roku studiów w Polsce itd.)

 • muszą być konieczne przedłożone jako tłumaczenia przysięgłe
 • zaświadczenia (np. zaświadczenia odbytej praktyki)
Wiza studencka

Wniosek o wizę trzeba złożyć osobiście w ambasadzie lub w konsulacie niemieckim w Polsce. Na terenie Niemiec otrzymanie wizy jest niemożliwe i wiąże się z koniecznością wyjazdu do Polski. Wydanie wizy trwa od 3 do 6 miesięcy - dlatego też należy odpowiednio wcześnie złożyć wszyskie potrzebne dokumenty.

Egzamin z języka niemieckiego

Istnieje wiele możliwości, aby uzyskać certyfikat, pozwalający na studiowanie w Niemczech. Przy opisie każdej uczelni wymieniliśmy certytfikaty, które są uznawane przez daną uczelnie. Oto opisy kilku z nich:

TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache można zdać w Polsce lub w Niemczech. Ma on 3 stopnie trudności (Niveaustufe 3 - TDN3, Niveaustufe 4 - TDN4 i Niveaustufe 5 - TDN5) i może być zdawany wielokrotnie. Adresy uczelni w Polsce, gdzie można zdawać ten test znajdują się na stronie: www.testdaf.de (bezpośredni link). Następne egzaminy odbędą sie 04. października 2004. Dokładne informacje na temat tego egzaminu znajdziesz również na stronie www.testdaf.de (bezpośredni link).

DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber można zdawać wyłącznie w Niemczech. Egzamin ten składa się z 4 części: 1. rozumienie tekstu mówionego 2. opracowanie pisemne na podstawie zadania tekstowego 3. opracowanie pisemne na podany temat oraz 4. test z gramatyki niemieckiej. DSH jest tematycznie zbliżony do kierunku studiów, tzn. na uczelniach technicznych kładzie się większy nacisk na słownictwo techniczne itd.

GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom (Niemiecki dyplom językowy dla obcokrajowców) jest dowodem znajomości języka niemieckiego na poziomie uprawniającym do studiowania na wszystkich uniwersytetach w Niemczech. Wymagane są znajomości języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie. Dokładne informacje w języku polskim na stronach www.goethe.de (bezpośredni link).

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom (Niemiecki dyplom językowy dla obcokrajowców). Egzamin składa się z przeczytania tekstu, wygłoszenia referatu na zadany temat, dyktanda, analizy tekstu oraz wypracowania pisemnego z zakresu współczesnej literatury niemieckiej. Adresy Instytutów Goethego w Polsce: Kraków,Warszawa oraz dodatkowe adresy punktów egzaminacyjnych: Katowice,Gdańsk

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung. Egzamin ten wymaga dobrą znajomość standardowego języka niemieckiego w różnych dziedzinach. Składa się z 2 części: pisemnej (opracownie pisemne na podstawie zadanego tekstu ) oraz ustnej (konwersacja z egzaminatorami)

Wniosek o pozwolenie
Wniosek ten składa się w urzędzie ds. obcokrajowców (Ausländeramt). Jako student z Polski należy złożyć wniosek
o zezwolenie na pobyt ("Aufenthaltsbewilligung"). Z reguły zezwolenie to jest ważne na jeden rok, a nastepnie jest przedłużane o nastepny rok, aż do zakończenia nauki.
Wymagane są następujące dokumenty:

 • Formularz zameldowania z aktualnym zdjęciem paszportowym
 • Ważny paszport
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Potwierdzenie zameldowania 
 • Pozwolenie na studia lub immatrykulacja (tymczasowa lub ostateczna legitymacja 

 • studencka – Studentenausweis) 
 • Potwierdzenie finansowego zabezpieczenia ( w przypadku nie otrzymania stypendium)
 • Wazna wiza studencka
 • Jedno zdjecie paszportowe
 • Oplata (ok. 20-30 EUR)


Ubezpieczenie zdrowotne
Najlepiej ubezpieczyć się w jednej z panstwowch kas chorych. Jest to ubezpieczenie studenckie ważne do 30-go roku życia lub 14-go semestru studiów. W Niemczech istnieje wiele kas chorych - podstawowe ubezpieczenie zawiera wszędzie te same usługi i kosztuje mniej więcej podobne składki miesięczne. Oto kilka popularnych państwowch kas chorych: Barmer, AOK, Techniker Krankenkasse (TK).
 

Przewodnik dla tych, którzy chcą studiować w Niemczech - Gazeta.pl